You are here:

Sinyalize Dönel Kavşak

Özellikle trafik tıkanıklığı problemini minimum düzeye indirmek için, farklı tip kavşak uygulamaları ve farklı denetim yöntemleri tercih edilebilmektedir. Son yıllarda tüm dünyada yaygınlaşan kavşak türlerinden birisi de sinyalize dönel kavşaklardır. Sinyalizasyonlu yapısı, trafik akımlarının geçiş düzeni ve geçiş sırası dikkate alındığında sinyalize kavşakları andıran sinyalize dönel kavşakların uygulanmasının öncelikli sebebi, kavşak kollarındaki trafik hacimlerinin ve gecikmelerin artmasıdır. Ülkemizde bu sebeplere ek olarak, sürücülerin dönel kavşakta geçiş önceliği kuralına uymaması da diğer bir gerekçe olarak söylenebilir. Bu uygulama ile dönel kavşaklarda ada etrafında sirküle olan akım ile yaklaşım kollarındaki akımların birbirleri ile olası çakışmaları minimum düzeye iner ve kaza olasılığı ortadan kalkar. Kısacası, sinyalize dönel kavşak uygulaması ile kavşaktaki trafik güvenliğinin tam anlamıyla sağlanması amaçlanmaktadır [1].

.

signalized roundabout krakow

Şekil 1: Krakow, Polonya’da bir sinyalize dönel kavşak (Kaynak: Google Earth)

.

Sinyalize  dönel  kavşaklarda  taşıt  depolama  alanının  yeterli  olup  olmaması,  bu  tip kavşaklarda  uygulanan  değişik  faz  planlarının  ve  sinyal  sürelerinin  kavşak  performansı bakımından uygunluğu gibi konular tasarımcının aklına gelebilecek en temel sorulardır [2]. Sinyalize  dönel  kavşakların  geometrik  standartlara  uygun  olmaması,  ada  etrafında  ve yaklaşım  kollarında  bulunan  sinyalizasyon  sistemlerinin  sinyal  süresi  atamalarının kavşaktaki  trafik  durumuna  uygun  olarak  yapılmaması,  sinyalizasyon  sistemi  için belirlenen faz  planının  trafiğin durumuna  aykırı  olması  gibi durumlar bu  tip  kavşakların performansını önemli düzeyde azaltmaktadır. Bu yüzden hem geometrik açıdan hem de sinyalizasyon  sistemi  açısından  doğru bir tasarım, kavşak performansının istenilen ve beklenilen düzeyde olmasında etkin bir rol oynamaktadır [1].

 

KAYNAKÇA

[1] Çakıcı, Z., Murat, Y. Ş., Sinyalize Dönel Kavşaklar için Hesap Yöntemi Önerisi ve Performans Analizi, İMO Teknik Dergi, 2016, 7569-7592, Yazı 461.

[2] Çakıcı, Z., Sinyalize Dönel (Yuvarlakada) Kavşakların Tasarım Esaslarının Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.